Besluitvorming in lokale samenleving

      Geen reacties op Besluitvorming in lokale samenleving

Over Ons

Stap 0 logo
De combinatie van mensenkennis, kennis van besluitvormings processen, wisselwerking tussen persoonlijke en collectieve belangen, benoemen en vastleggen van missie en visie en gevoel voor houding, gedrag en communicatie leveren een unieke mix op die veel waarde oplevert voor onze opdrachtgevers.

samenleving

Vormgeving van eigen kracht en eigen regie binnen de lokale samenleving.
(Wie neemt er nu uiteindelijk de besluiten en waarover)

Voor dit verhaal neem ik drie uitgangspunten:
1. Afwezigheid van een eenduidige definitie van eigen kracht leidt tot diverse invullingen van het begrip “eigen kracht” in de praktijk
2. Lokale overheden geven bijna unaniem aan dat zij meer verantwoordelijkheid hebben gekregen voor het vormgeven van goede ondersteuning op de gebieden jeugd, zorg, werk en inkomen en dat zij dit met minder geld moeten vormgeven.
3. Er is een keuze tussen geld-gestuurde zorg en waarde-gestuurde zorg.

 

Minder regieregie
De combinatie van de eerste twee uitgangspunten levert in de dagelijkse gang van zaken een geld-gestuurde vormgeving van zorg op. Wat er ook gebeurt, het moet voor minder geld gedaan worden. Het mag niet veel gaan kosten. Uitvoerenden, wijkcoaches, zorgpersoneel wordt op het hart gedrukt dat er veel niet meer kan en dat zij cliënten moeten wijzen dat zij nu ook eerst moeten kijken wat zij zelf kunnen doen en daarna hun netwerk moeten vragen om dingen te doen. Immers hoe meer de cliënten/burgers en hun netwerk zelf gaan doen, hoe lager de overheidskosten zullen zijn. Je merkt nu dat de geld-gestuurde oplossingen de samenwerking tussen de professionals en hun cliënten dicteert en onder druk zet. Een effect, waarschijnlijk onbedoeld, dat dit heeft is dat cliënten/burgers i.p.v. meer juist minder regie ervaren. Dit is een gevaar voor de duurzaamheid van de oplossingen.

invalshoek

Andere invalshoeken
Zou het ook anders kunnen? Zijn er ook andere manieren die uiteindelijk dezelfde resultaten hebben? Naar mijn mening wel.
Je kunt dezelfde financiële en inhoudelijke resultaten ook behalen door op een andere wijze te starten. Door andere invalshoeken te nemen.

a. Ja, de lokale overheden hebben meer verantwoordelijkheden gekregen zoals WMO en zorg voor jeugd. Daarvoor hebben ze ook veel geld gekregen. Niet zoveel als de provinciale overheid had, maar toch veel geld. De vraag is hoe je dit geld dan zo gaat inzetten dat je er over 10 jaar nog blij van wordt. De boodschap naar buiten toe, naar de burgers en cliënten zou dan zijn: i.p.v. we hebben minder; ja, we hebben geld gekregen om onze verantwoordelijkheid vorm te geven, echter we moeten er wel slim mee om gaan willen we dat voor de komende jaren ook kunnen borgen voor alle burgers/cliënten.

b. Het schetsen van een toekomstbeeld waardoor het duidelijk wordt wat je van iedereen verwacht en dat dit ook klopt met de wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden. Ik stel hier het volgende voor: i.p.v. een definiëring een toekomstbeeld van eigen kracht: het gezamenlijk creëren van een (leef)omgeving waarbinnen de burger/cliënt zijn/haar krachten en mogelijkheden kan (her)vinden en borgen zodat hij/zij blijvend eigenaar van probleem en oplossing kan worden.

samenwerking

Samenwerking
Indien je deze twee invalshoeken koppelt aan de overtuiging dat samenwerking oplossingen genereert die het meest op maat zijn, krijg je een waarde-gestuurde zorg die uiteindelijk dezelfde resultaten zullen opleveren. Immers indien mensen in de samenwerking en bejegening hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden ervaren, zullen zij eerder geneigd te zijn op zelfredzaam en oplossend te werken. Wat de lokale overheid zal gaan merken in de portemonnee. Het vraagt om een bewuste keuze te maken over wie waar een besluit neemt in die samenwerking.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.